Био Продукти

REACH

REACH е Регламентът за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали. Той влезе в сила на 1 юни 2007 г., за да рационализира и усъвършенства предишната законодателна рамка за химикалите на Европейския съюз (ЕС). REACH налага на индустрията по-голяма отговорност за управление на рисковете, които химикалите могат да представляват за здравето и околната среда.

По принцип REACH се прилага за всички химикали: не само за химикалите, използвани в промишлените процеси, но и в ежедневието ни, например в почистващите препарати, боите, както и в изделия като дрехи, мебели и електрически уреди.

Целите на REACH са:

· подобряване на защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които могат да бъдат предизвикани от химикали

· повишаване на конкурентоспособността на химическата промишленост на ЕС, която е ключов сектор за икономиката на ЕС.

· насърчаване на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата

· осигуряване на свободно движение на веществата на вътрешния пазар на Европейския съюз

REACH заменя около 40 законодателни акта с опростен и подобрен регламент. Друго законодателство, регулиращо химикалите (напр. за козметиката, детергентите) или свързано законодателство (напр. за здравето и безопасността на работниците, работещи с химикали, безопасността на продуктите, строителните продукти), което не е заменено от REACH, ще продължи да се прилага. REACH е разработен така, че да не се припокрива или да не влиза в противоречие с другото законодателство в областта на химикалите.

REACH задължава промишлеността да поеме по-голямата част от отговорностите за управление на рисковете, свързани с химикалите, и да предоставя подходяща информация за безопасност на техните потребители. Успоредно с това той предвижда, че Европейският съюз може да предприеме допълнителни мерки по отношение на силно опасните вещества, когато има нужда от допълващи действия на ниво ЕС.

С REACH се създава и Европейската агенция по химикали (ECHA) с централна роля за координиране и прилагане в цялостния процес.

Всички производители и вносители на химикали трябва да идентифицират и управляват рисковете, свързани с веществата, които произвеждат и предлагат на пазара. За веществата, произвеждани или внасяни в количества от 1 тон или повече годишно за едно предприятие, производителите и вносителите трябва да докажат, че са направили това по подходящ начин, чрез регистрационно досие, което се представя на Агенцията.

След като получи регистрационното досие, Агенцията може да провери дали то е в съответствие с регламента и да оцени предложенията за изпитване, за да гарантира, че оценката на химичните вещества няма да доведе до ненужни изпитвания, особено върху животни.

Когато е приложимо, органите могат също така да изберат вещества за по-широка оценка на веществата, за да проучат допълнително веществата, които пораждат безпокойство.

REACH предвижда и система за оторизация, целяща да гарантира, че веществата, пораждащи сериозно безпокойство, се контролират адекватно и постепенно се заменят с по-безопасни вещества или технологии или се използват само когато има обща полза за обществото от използването на веществото. Тези вещества ще бъдат приоритизирани и с течение на времето ще бъдат включени в приложение XIV. След като бъдат включени, промишлеността ще трябва да подава заявления до Агенцията за разрешаване на продължаващата употреба на тези вещества. Освен това органите на ЕС могат да налагат ограничения върху производството, употребата или пускането на пазара на вещества, които предизвикват неприемлив риск за човешкото здраве или околната среда.

Производителите и вносителите трябва да предоставят на своите потребители надолу по веригата информацията за риска, която им е необходима за безопасната употреба на веществото. Това ще бъде направено чрез системата за класификация и етикетиране и информационните листове за безопасност (ИЛБ), когато е необходимо.

Веществата могат да бъдат освободени от всички или от част от задълженията по REACH. Тези освобождавания не са описани подробно в тази част на уебсайта. Повече информация за освобождаванията може да бъде намерена на сайта на регулатора - https://echa.europa.eu/bg/regulations/reach/understanding-reach. Препоръчваме на дружествата да проверяват там, за да разберат дали тяхното вещество е обхванато от освобождаване по REACH.

През последните няколко години бяха разработени ръководства за индустрията и властите за безпроблемно прилагане на REACH. Документите с насоки бяха изготвени и обсъдени в рамките на проекти, ръководени от службите на Европейската комисия, в които участваха заинтересовани страни от индустрията, държавите членки и неправителствени организации.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА TRI-BIO ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА REACH регламента

Ние, Sonata Enterprise Inc, удостоверяваме, че всички суровини, съдържащи се в нашите продукти, са в съответствие с регламента REACH.

Полезните микроорганизми не попадат в обхвата на REACH. Sonata Enterprise Inc. е засегната само като потребител надолу по веригата за химическия ко-формулант, използван в нейните формули.

Всички химикали, съдържащи се в нашите продукти, са предварително регистрирани от нашите доставчици и ще бъдат регистрирани в съответствие с Регламент 1906/2007 на ЕС (REACH). Освен това в нашите продукти не присъства нито едно от веществата, включени в списъка на Европейската агенция по химикали като substance of high Concern” (вещества, пораждащи сериозно безпокойство).

Предоставихме на нашите доставчици употребите на нашите продукти, за да могат да ги вземат предвид в регистрационното досие по REACH за техните вещества. Проверяваме редовно (поне веднъж годишно) статуса по REACH и актуализирания информационен лист за безопасност на суровините, които използваме, за да сме сигурни, че те отговарят на изискванията на REACH и че нашите употреби са безопасни.